راهنمای جامع آپ دیت رسانی الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل ( بخش۱ )

دستگاه لیزر گوگل هر سال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تغییر تحول در الگوریتم خویش ایجاد مینماید . بعضی از آنان بزرگ دستگاه لیزر و برخی از آنان فراوان جزئی و کوچک می‌باشند . بعضی از این تغییرات تأیید شده و بعضی دیگر تأیید نمیشوند , اما گوگل سوای توجه به نظرها دیگر افراد , چپ و راست در هم اکنون به‌روزرسانی الگوریتم خود است .

حتی‌در کمترین وضعیت , گوگل سالانه ۵۰۰ توشه الگوریتم جستجوی خود را تغییر میدهد . در واقع به صورت معدل دستگاه لیزر , گوگل روزی ۱٫۳۶ تغییر تحول دستگاه لیزر در الگوریتم خویش ایجاد می نماید . از این موضوع دستگاه لیزر سود می گیریم که گوگل به صورت مرتب در حالا دست بردن در الگوریتم دستگاه لیزر خویش است .


نمودار ذیل , مهم‌ترین تغییرات الگوریتم گوگل طی ۶ سال قبل را نشان می‌دهد . ولی بایستی بیان کرد که فقط بخش اندکی از این تغییرات حساس می‌باشند و اکثر آن ها حتی از حیث یوزرها نهفته می‌مانند . با این حال , جریان تغییرات به حدی است که بسیاری از بازاریابان و فعالان این حوزه را نگران نموده است .

فرایند به‌روزرسانی‌های الگوریتم جستجوی گوگل – از ابتدا تا روز جاری

چه بسا در شرایطی که شما بتوانید برای یک یا این که یک سری واژه مهم دستگاه لیزر به صدر نتایج کاوش برسید , باز نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که وضعیت شما استوار بماند . یک به‌روزرسانی معمولی دستگاه لیزر در الگوریتم تازه گوگل می تواند شمارا به قعر جدول نتایج جستجو منتقل کند .

در واقع در در‌این نوشته‌ی‌علمی اوکس مجموعه قصد دارااست نیز شما را بیش تر با آپدیت ها الگوریتم های گوگل آشنا نماید و همینطور دستگاه لیزر با الگوریتم های جدید گوگل اکثر آشنا شوید و کارایی کنید تارنما خویش را به گونه ای پباده سازی کنید که بتوانید از این بازار و موتور جستجو گر شایسته ترین استفاده را بکنید .